Header Image

Feminalz (SI)

Tehnoburleska Kradljivci slika

GLAZBENO KAZALIŠTE 10. 10. 2020. | 21:30h – 23:00h
Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Feminalz (SI)

Tehnoburleska Kradljivci slika

Autori i izvođači: Feminalz: Crucial Pink, Mad Jakale, Mathilde Buns, Tristan Bargeld, H.P.D. (hormonal perturbator in decay), Ariela, Dee Dee Void, Rosa Dolores, Rebellious KITCH Controversy i gosti
Kostimografija: Urška Recer
Šminka: Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Izbor i originalna glazba: Nova deViator
Tehnika: Janko Oven
Video: WNDV
Produkcija: Emanat
Financijska potpora: Ministrstvo kulture Republike Slovenije, Grad Ljubljana

 

Tehnoburleska Kradljivci slika je nijema komedija tijela koja se izruguje krutosti društvenih uloga. Nekritički si prisvaja, kopira i priljepljuje ženstvenost, muškost, obiteljske odnose, mačizam i ostale degenerirane društvene uloge koje se nepravedno smatraju normativnima. Kad se Kradljivci slika potpuno razotkriju i uklone svoje društvene halje sloj za slojem, oni ne pronalaze bit, već dolaze do spoznaje da je bit zapravo ništavilo, a izvedene travestije opijum koji život čini podnošljivim. Ta zabavna igra preoblačenja i njihovo ponašanje rezultat je ogromnog seksualnog i tjelesnog oslobođenja od društvenih spona. Zadovoljni eklektičnom bukom medijskih slika, oni rastežu popularne snimke i grizu ih do nezapamćenih oblika koji izazivaju provalu smijeha ili očaja. Kradljivci slika ne tragaju za značenjem, već za užitkom. Jer užitak je hedonističko laštilo kojim premazuju svakodnevne predmete i pretvaraju ih u nešto neobično. Tehnoburleska je sjecište (programskog/kibernetičkog) koda i subjektivnosti, ogoljavanje fizičkog i emocionalnog tijela nedjeljivo povezanog s informacijskom matricom suvremenosti.

Protkana sam ambivalencijom. Istovremeno sam pravilo i izuzetak, zakon i njegov izopćenik, liječnik i histeričarka. Ne odbijam slike koje me konzumiraju. Ja postajem tim slikama. (Mady Schutzman)

Feminalz je kolektiv transrodnih entiteta koji se kroz svoju koreografsku i izvedbenu praksu izražavaju u Tehnoburleski Kradljivci slika. Projekt se počeo razvijati 2013. g. kao suradnja između autora i izvođača zainteresiranih za specifičnu izvedbenu formu burleske. Od tada, autori Loup Abramovici, Maja Delak, Luka Prinčič, Urška Vohar, Nataša Živković, Daniel Petković, Katja Kosi, Lana Zdravković, Danijela Zajc s povremenim gostima otvaraju polje suvremene burleske i kabarea.

Feminalz (SI)

Tehnoburleska Kradljivci slika

Creators & performers: Feminalz: Crucial Pink, Mad Jakale, Mathilde Buns, Tristan Bargeld, H.P.D. (hormonal perturbator in decay), Ariela, Dee Dee Void, Rosa Dolores, Rebellious KITCH Controversy i gosti
Costumes: Urška Recer
Make-up: Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Selection of music and original tracks: Nova deViator
Technical direction: Janko Oven
Video: WNDV
Production: Emanat
Financial support: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, City of Ljubljana

 

Technoburlesque Image Snatchers is a mute comedy of the body that mocks rigidity of social roles. It uncritically appropriates, copies and glues together femininity, masculinity, family relationships, machismo and other degenerated social roles that are unrighteously considered to be normative. When Image Snatchers totally expose themselves — and remove their social dresses layer by layer — they do not find the essence, but realize that the essence is nothingness, and that performed travesties are opium that makes living bearable. This amusing play in cross-dressing and their behavior are a result of great sexual and bodily liberation from social bonds. Satisfied in eclectic noise of media images they stretch popular snap-shots and bite them to their unheard-of forms that provoke burst of laughter or despair. Image Snatchers don’t seek for meaning but pleasure. As pleasure is the hedonistic polish with which they smear everyday objects and make something exceptional out of them. Technoburlesque is an intersection of (program/cybernetic) code and subjectivity; a laying bare of the physical and emotional body indivisibly bound up with the information matrix of contemporaneity.

I am riddled with ambivalence. I am both the rule and its exception, the law and its outcast, the doctor and the hysteric, I cannot be one without the other. I do not reject the images that consume me. I become them. (Mady Schutzman)

The Feminalz is a collective of transgender entities who express themselves through their choreographic and performative practices in technoburlesque Image Snatchers. Project began to develop in 2013 as a collaboration between authors and performers interested in a specific performance form: burlesque. Since then, the performers Loup Abramovici, Maja Delak, Luka Prinčič, Urška Vohar, Nataša Živković, Daniel Petković, Katja Kosi, Lana Zdravković, Danijela Zajc with occasional guests have been collectively opening the field of contemporary burlesque and cabaret.

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

11nov20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstava

12nov20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstava

X