Header Image

Koraljka Begović, Jasna Jasna Žmak (HR)

Playing reality

PREMIJERA
6. 10. 2020. | 20:00h – 20:55h
Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Koraljka Begović, Jasna Jasna Žmak (HR)

Playing reality

Ideja: Koraljka Begović
Koncept i dramaturgija: Jasna Jasna Žmak
Koreografija i izvedba: Filipa Bavčević, Koraljka Begović, Nastasja Štefanić, Mia Zalukar
Glazba: Nenad Kovačić
Oblikovanje svjetla: Saša Fistrić
Umjetničke savjetnice: Davorka Begović i Martina Tomić
Kostimografija: Stella Beloš
Grafičko oblikovanje: Ana Kunej
Fotografija: Jelena Janković
Produkcija: Domino. Sufinancirano sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru platforme aktivnog gledateljstva projekta suradnje Be SpectACTive!
Koprodukcija: UPUH
Suradnja: Zagrebačkim plesnim centrom
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb, Program Kreativna Europa Europske Unije.
Hvala Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu

 

Uzimajući dječje igre kao svoj ishodišni istraživački materijal, plesna predstava Playing nastaje na sjecištu igre i izvedbe, zaigranosti i plesa, igrivosti i performativnosti. Autorski tim predstave kroz proces rada bio je s jedne strane posvećen koreografskoj analizi formalnih aspekata pojedinih igara, njihovih varijacija, iznimaka i pravila, a s druge se strane bavio uplivom u afektivni svijet dječjih igara i atmosfere u kojoj se one odvijaju, preispitujući pritom neprestano reperkusije njihove transformacije u izvedbeni odnosno plesni materijal. Pantomima, skrivač, twister, gumi-gumi, pokvareni telefon, graničar, skakavac i brojne druge, često zaboravljene, ponekad izmišljene, igre tako su postale plodno tlo za konstruiranje modularne matrice koja funkcionira kao neka vrsta igrače mašine koja u dinamičnom flowu pred publiku dovodi kratke, ponekad bljeskovite, ponekad neprepoznatljive, sekvence sagrađene od apstrahiranih elemenata pojedinih igara. Napetost iščekivanja konačnog ishoda igre, pobjede ili poraza, pritom je suspendirana i zamijenjena drugom vrstom izvedbene napetosti koja se gradi postepenom akumulacijom raznolikog materijala koji u progresiji nudi sve kompleksniju rekonstrukciju svijeta igara.

Koraljka Begović radi kao plesačica, kreativna producentica i joga učiteljica. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika te surađuje s brojnim domaćim i inozemnim umjetnicima (Sabina Perry, Jasna L. Vinovrški, Saša Božić, Petra Hrašćanec, Aleksandra J. Imfeld, Jazmin Chiodi…). Plesno obrazovanje započela je u Zagrebu kroz brojne radionice i vaninstitucionalno obrazovanje, a diplomirala je MA studij suvremene plesne izvedbe na sveučilištu u Limericku, Irska. Realizirala je više autorskih radova u dosadašnjem djelovanju . Od 2007 godine radi kao producentica na mnogobrojnim festivalima te surađuje s umjetničkim organizacijama i udrugama u kreiranju i realizaciji brojnih programa. Ističe suradnje sa Studijem za suvremeni ples, Zagrebačkim plesnim ansamblom, Motovun Film Festivalom, Iseli-Chiodi Dance Company te produkciju Monoplay festivala od 2017 do 2020. Povremeno vodi edukativne radionice.

Jasna Jasna Žmak radi kao dramaturginja i scenaristica, piše tekstove za izvedbu, kratke priče i kritičke tekstove. Docentica je na Odsjeku dramaturgije Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu gdje je prethodno i diplomirala. Između ostalog, objavila dva teksta za izvedbu (Samice, 2011; Istovremeno drugi, 2012), jednu znanstvenu studiju (Predavanje kao izvedba, izvedba kao predavanje – o proizvodnji znanja u umjetnosti, 2019) i jednu knjigu eseja (One stvari – eseji o ženskoj seksualnosti, 2020). Između ostalih, kao dramaturginja surađivala s Matijom Ferlinom, Majom Pelević, Borutom Šeparovićem i Irmom Omerzo. Kao mentorica i organizatorica, vodila više edukacijskih programa iz domene izvedbene dramaturgije i/ili feminističke kritike.

Koraljka Begović, Jasna Jasna Žmak (HR)

Playing reality

Idea: Koraljka Begović
Concept & dramaturgy: Jasna Jasna Žmak
Choreography & performance: Filipa Bavčević, Koraljka Begović, Nastasja Štefanić, Mia Zalukar
Music: Nenad Kovačić
Light design: Saša Fistrić
Artistic counselling: Davorka Begović i Martina Tomić
Costumes: Stella Beloš
Graphic design: Ana Kunej
Photography: Jelena Janković
Production: Domino. Co-funded by the Creative Europe programme of the European Union within the platform of active spectatorship of the collaboration project Be SpectACTive!
Coproduction: UPUH
Collaboration: Zagreb Dance Centre
Financial support: Ministry of culture and media of the Republic of Croatia, City of Zagreb, Creative Europe programme of the European Union.

Thanks to the Academy of Dramatic Art in Zagreb

 

Taking children’s games as their starting research material, the dance performance Playing reality emerges at the intersection of play and performance, playfulness and dance, the playful and the performative. Through the work process, the authorial team was on the one hand dedicated to the choreographic analysis of formal aspects of individual games, their variations, exceptions and rules, and on the other hand dealt with the impact of games on the affective world of children and the atmosphere in which they take place, while constantly re-examining the repercussions of their transformation into performance or dance material. Pantomime, hide and seek, twister, ‘gumi-gumi’, broken telephone, border guard, grasshopper and many other, often forgotten, sometimes invented, games have thus become fertile ground for constructing a modular matrix that functions as a kind of a playing machine that in dynamic flow brings before the audience short, sometimes flashy, sometimes unrecognizable, sequences constructed from the abstracted elements of individual games. The tension of waiting for the final outcome of a game, victory or defeat, is suspended and replaced by another type of performance tension that is built by the gradual accumulation of diverse materials that progressively offer more complex reconstruction of the game world.

Koraljka Begović works as a contemporary dancer, creative producer and yoga teacher. She is a member of Croatian freelance artists association and collaborates with numerous Croatian and international artists (Sabina Perry, Jasna L. Vinovrški, Saša Božić, Petra Hrašćanec, Aleksandra J. Imfeld, Jazmin Chiodi…). She began her dance education through various workshops and non-institutional education programs and received her MA degree in contemporary dance performance from the University of Limerick, Ireland. Since then, she has made several authorial works. Since 2007, she has been working as a producer at numerous festivals and collaborating with artistic organisations and associations in the creation and realisation of various programs. Specially notable are collaborations with Studio for Contemporary Dance, Zagreb Dance Ensemble, Motovun Film Festival, Iseli-Chiodi Dance Company and Monoplay Festival 2017-2020. Occasionally, she leads educational workshops.

Jasna Jasna Žmak works as a dramaturge and screenwriter, writes performance texts, short stories and critical texts. She graduated from Dramaturgy at The Academy of Dramatic Art in Zagreb, where she currently works as an Assistant Professor. Among others, her published works include two performance texts (Samice, 2011; The Other At The Same Time 2012), one scientific study (Lecture as Performance, Performance as Lecture – on the Production of Knowledge in the Arts, 2019) and one book of essays (Those Things – Essays on Female Sexuality, 2020). She has collaborated with Matija Ferlin, Maja Pelević, Borut Šeparović, Irma Omerzo, among others. As mentor and organiser, she has led several educational programs in performing dramaturgy and/or feminist criticism.

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

01dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsKazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

04dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

X