Header Image

Mala Kline (SI)

Dream Hostel Zagreb – Vizije ekscesa

PARTICIPATIVNI DOGAĐAJ 9. 10. 2020. | 20:00h
StudioChekhov, Gajeva 10

Mala Kline (SI)

Dream Hostel Zagreb – Vizije ekscesa

Autorica: Mala Kline
Produkcija zagrebačke edicije Dream Hostela: Ganz nova kultura promjene u okviru festivala Ganz nove Perforacije
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb

Dream Hostel služi se metodom Saphire™.
Saphire™ Work je registrirani zaštitni znak Catherine Shainberg.

 

DREAM HOSTEL je 20-satni participativni događaj u okviru kojeg je publika pozvana da prespava i provede dan u Dream Hostelu. Po dolasku, publiku se inicira u praksu sanjanja kroz vježbe kolektivnih slika (*imagery exercises). Članovi publike naučiti će kako da zatraže (noćni) san te kako da ga zapamte. Ujutro, uz podršku izvođača, otvorit ćemo pojedinačne snove i adresirati njihove goruće potrebe. Svi snovi stvaraju zajedničku mapu snova, koju također otvaramo kako bi odgovorili na njezine potrebe. Upravo kroz zajedničko sanjanje počinje se odmatati alternativna vizija zajednice.

 

ZAGREBačka edicija DREAM HOSTEL podnaslovljena VIZIJE EKSCESA fokusira se na iskustveno istraživanje tijela kao erotske, senzualne, seksualne i energetske cjeline s ogromnim kreativnim potencijalom. Vidjet ćemo kako se ovi kreativni kapaciteti kontinuirano obuzdavaju zbog straha kojeg potiče naša kultura, koja kontinuirano pokušava kontrolirati, premjestiti, preusmjeriti i zloupotrijebiti ove energetske kapacitete tijela, budući da našoj kulturi nedostaje praktično znanje o tome kako se nositi s orgazmičkom neizmjernošću tijela; učit ćemo kako se usredotočiti, kanalizirati i transformirati ove energetske impulse te promicati i poticati istinsku kreativnost. Vidjet ćemo kako mi – osobno – doprinosimo i održavamo ono što francuski nadrealist i pisac Georges Bataille naziva ‘zatvorenom ekonomijom’ koja se temelji na korisnosti, proizvodnji i racionalnoj potrošnji energije, uzimajući u obzir i ljudsku sklonost gubitku, uništavanju i iscrpljivanju. Njegova istraživanja pojma ‘viška energije’ polaze od toga da je preobilje energije uobičajeno stanje organizma, koji uvijek ima na raspolaganju višak energije koji se može kreativno koristiti ili raskošno proširiti. Međutim, naša se kultura temelji na gubitku tog ‘prokletog udjela’ – viška namijenjenog trošenju – kroz izmještanje unutar složenih struktura koje isprepliću ekonomiju, spol i rod, moć, klasu i ‘izbor’. Vidjeti ćemo da postoji nešto poput etike tijela.

 

Tijekom cijelog trajanja izvedbe možete otići i vratiti se po želji, ali preporučujemo vam da budete stalno prisutni jer to potiče vaše sanjanje. DH je za one koji su spremni predati se svojim snovima na jedan dan i vidjeti izvan onoga što već znaju. Ako mislite da ne sanjate, ne brinite, jer će vam se snovi dogoditi. DH je orakularni stroj koji predviđa samo moguće poklone.

Broj publike je ograničen na 10 osoba zbog poštivanja epidemioloških mjera, stoga rezervirajte svoje mjesto na e-mail ganznoveperforacije@gmail.com čim prije, a najkasnije do 5.10. u ponoć.

Osigurana su dva obroka (doručak i ručak), međutim molimo vas da ponesete vlastite prostirke, vreće za spavanje, jastuke, pidžame i kozmetičke torbice. Prostor će se prozračivati, te će biti osiguran dostatan razmak između ‘sanjača’ u skladu s epidemiološkim mjerama.

Izvedba se odvija u sklopu „Inicijative umjetnost dostupna svima“, što znači da je ulaz slobodan, ali svaki posjetitelj po završetku programa slobodan je ostaviti donaciju ovisno o svom zadovoljstvu izvedenim programom.

Mala Kline (1977.) je koreografkinja, izvođačica i spisateljica. Sav njen umjetnički i teorijski rad izvire iz prakse sanjanja. Sanjanje je iskustvena metoda kojom tijelo razvija tok svog pokreta putem osjetilnih podataka kontinuirano ih transformirajući u slike. U svom koreografskom radu kao i u svom pisanju, služi se Saphire® metodom, radeći s imaginacijom i snovima, kao pokretačima individualnog i kolektivnog sanjanja za stvaranje singularnih svjetova kroz jezik sanjanja. Mala Kline je certificirana Saphire® praktičarka koja ove tehnike podučava internacionalno u raznim edukativnim, istraživačkim i produkcijskim kontekstima. Završila je diplomski studij kazališta (DasArts, Amsterdam) te doktorski studij filozofije (UL, Ljubljana). Od 2017. do 2019. bavila se post-doktorskim istraživanjem alternativnih promišljanja i korištenja vremena na Fakultetu umjetnosti i filozoije (Universiteit Gent). Autorica je dviju knjiga, Capfico i Theaters of Potentiality: Between Ethics and Politics. Osnivačica je i direktorica ELIAS – School of Prophecy. www.malakline.com  

Mala Kline (SI)

Dream Hostel Zagreb – Visions of excess

Author: Mala Kline
Production of Zagreb Dream Hostel: Ganz New Culture of Change within Ganz New Perforations Festival
Financial support: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, City of Zagreb

Dream Hostel uses Saphire™.
Saphire™ Work is a registered trademark of Catherine Shainberg.

 

Dream Hostel is a durational 20-hour performance where the audience is invited for a sleepover and a day at DH. Upon arrival, the audience is initiated into the practice of dreaming through imagery exercises. They are taught to ask for a (night) dream and remember it. After waking, with the assistance of the performers, each dream at the time is opened and its burning necessity addressed. All dreams configure a communal dream–map, which we open, as we do with individual dreams, to respond to its necessities. It is through our communal dreaming that an alternative vision of community begins to unfold.

Zagreb edition of the Dream Hostel focuses on the experiential exploration of the the body as an erotic, sensual, sexual and energetic entity with enormous creative potential. We will look into how these creative capacity is continuously restrained due to the fear promoted by our culture, which continuously attempts to control, displace, divert and misuse these energetic capacities of the body, for our culture lacks the practical knowledge of how to deal with the orgasmic immensity of the body, how to focus, channel and transform these energetic impulses and so promote and encourage true creativity. We will look at how we – personally – contribute and maintain what French surrealist and writer Georges Bataille called the ‘closed economy’ predicated on utility, production and rational consumption of energy, taking into account also the human tendency to lose, destroy, and waste. His inquiry into the notion of excess energy takes the superabundance of energy as the norm for organisms, which always has an excess of energy available to it, that can be used creatively or lavishly expanded. Our culture is based on wasting this ‘accursed share’ – the excess destined to waste – through the displacement within the complex structures that intertwines economy, sex and gender, power, class and “choice.”

Throughout the duration of performance, you may leave and return as desired, but we recommend that you stay present continuously, as this stimulates your dreaming. DH is for those ready to surrender to their dreaming for a day and see beyond what they already know. If you think you don’t dream, worry not, for dreams will come to you. DH is an oracular machine that predicts only possible presents.

Audience is limited to 10 people only, in order to be able to respect epidemiological measures. Reserve your place on e-mail ganznoveperforacije@gmail.com as soon as possible, and latest on October 5 by midnight.

We secure two meals (breakfast and lunch), but we urge you to bring your own mats, sleeping bags, pillows, pijamas and cosmetic bags. J The space will be aired and a sufficient distance between ‘dreamers’ is provided according to the epidemiological measures.

Performance is realised within the initiative „Art available to everyone“, meaning that the entrance is free, but every visitor is invited to leave a donation at the end of the programme in relation to their satisfaction with the performance. 

 

Mala Kline (1977) is a choreographer, performer and writer. All her artistic and theoretical work stems from the practice of dreaming. Dreaming is an experiential method by which the body develops its movement flow from the sensory data by constantly transforming the latter into images. In her choreographic work as well as in her writing, she uses the Saphire® method, working with imagination and dreaming, as a trigger of individual and collective dreaming to create singular worlds through the language of dreaming. Mala Kline is a certified Saphire® practitioner teaching these techniques internationally, across a range of educational, research and production environments. She holds a master’s degree in theater (DasArts, Amsterdam) and a doctorate in philosophy (UL, Ljubljana). Between 2017-19 she did her post-doctoral research on the alternative concepts and the uses of time at the Faculty of Arts and Philosophy (UG). She is the author of two books, Capfico and Theaters of Potentiality: Between Ethics and Politics and is a founder and director of ELIAS – School of Prophecy. www.malakline.com  

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

01dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsKazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

04dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

X