Header Image

Nina Kurtela (HR)

Bez naziva

INSTALACIJA 17. – 26. 10. 2020. | non-stop
Centar grada

Nina Kurtela (HR)

Bez naziva

Autorica: Nina Kurtela
Produkcija: Ganz nova kultura promjene; Festival Ganz nove Perforacije
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb – Gradski ured za kulturu

Potaknuta novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa te globalnom restrikcijom pokreta s kojom smo svi na neki način suočeni, zanimaju me pojmovi kao što su – ograničenost kretanja, sporost, mirnoća, stanka, pauza te kako sprječavanje, kočenje, zaustavljanje, zadržavanje; zakočenost; smetnja, zapreka mogu biti poluga i alat za otkrivanje novih promišljanja prostora i kretanja kroz koreografske metodologije rada.

Prometni znakovi postavljeni u javnom prostoru radi davanja uputa ili pružanja informacija sudionicima u prometu mogu se sagledati kao svojevrsna koreografija koja putem pravila, naredbi i obavijesti utječe na kretanje i razmišljanje građana kroz određeni prostor. U ovom slučaju znakovi se ne sastoje od naredbi i obavijesti o opasnosti već sugeriraju neka nova promišljanja prostora, vremena i kretanja otvarajući prostor za promišljanje nekih novih stvarnosti i/ili fikcija.

Nina Kurtela  (1981.) radi na području istraživanja i produkcije koje uključuje više medija u okviru vizualnih i izvedbenih umjetnosti. Njena praksa ne isključuje ijedan medij, a njen konceptualni i multidisciplinarni pristup otvara prostor svim vrstama produkcije. Zanima je revaloriziranje raznih društvenih, gospodarskih i političkih odnosa moći, radne snage i rada. Propitkujući poimanje prostora, mjesta, teritorija, identiteta, pripadanja i doma, svoju umjetničku praksu čija je okosnica vrijeme ostvaruje kroz razne koreografije i mjesta.

Nina Kurtela (HR)

Bez naziva

Author: Nina Kurtela
Production: Ganz New Culture of Change within Ganz New Perforations Festival
Financial support: Ministry of culture and media of the Republic of Croatia; City of Zagreb – Zagreb City Office for Culture

 

Motivated by the new situation caused by the coronavirus pandemic and the global restriction of movement that we are all faced with in some way, I am interested in concepts such as – limitation of movement, slowness, calmness, halt, pause – and how the suppression, braking, stopping, holding; stiffness; interference, obstacle can be a lever and a tool for discovering new reflections of space and movement through choreographic methodologies of work.

Traffic signs placed in a public space in order to give instructions or provide information to traffic participants can be seen as a kind of choreography that through rules, orders and notices affects the movement and thinking of citizens through a particular space. In this case, the signs do not consist of commands and notices of danger, but suggest some new reflections of space, time and movement, opening space for contemplation of some new realities and/or fictions.

 

Nina Kurtela (1981) works in the cross-media field of research and production between visual and performing arts. Her practice does not exclude any medium and her conceptual and multidisciplinary approach provides a chance to all means of production. She is interested in re-evaluating different social, economic and political relationships of power, labour and work. While questioning notions of space, place, territory, identity, belonging and home, through her time-based art practice she works with choreographic and site-specific practices.

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

11nov20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstava

12nov20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstava

X