Header Image

Zvukospjevi (Hewitt, Slipčević, Guzmić; HR)

Sightings / Sittings

AV-SPOKEN-WORD PROJEKT 8. 10. 2020. | 20:00h – 20:50h
Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Zvukospjevi (Hewitt, Slipčević, Guzmić; HR)

Sightings / Sittings

Autori i izvođači: Vida Guzmić, Nicole Hewitt, Ivan Slipčević (Zvukospjevi)
Produkcija: Pangolin

Koprodukcija: Domino, Festival Ganz nove Perforacije. Sufinancirano sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru projekta suradnje ACT: Art, Climate, Transition.
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb, Zaklada Kultura Nova, Program Kreativna Europa Europske Unije (Domino)

 

Sightings-Sitings projekt koji se nastavlja na istraživanje lokacija Sjevernog mora, područje između La Manche i Norveškog mora. Početna metoda kretanja i promatranja su hodanje, hodanje po morskom dnu za vrijeme oseke, hodanje po blatnom morskom tlu za vrijeme oseke, motrenje neba, zvijezda, morskih mjena, arhitekture, organizama, meteoroloških prognoza. Kretanje  bilježimo fotografijom, zvukom, tekstom, tijelima. Sabiremo tekstualni materijal, eksperimentiramo s narativnom strukturom, glasom i djelovanjem (agency), istražujemo potencijalni leksik neljudskih subjekata, bilježimo slučajne ljudske iskaze, zapisujemo svakodnevnicu i eksperimentiramo  s multisubjektnim pozicijama, nejasnim pozicijama, nedefiniranim, nesubjektima. Unutar tih nejasnih multisubjektnih pozicija se nalazimo i nas troje, koji dolazimo zajedno na lokaciju koja je u trenutku našeg boravljenja u njoj omeđena dometom naših nogu koje kreću u tri različita smjera u prostoru, i u tri različita smjera u mediju-motrenju-percipiranju-bilježenju. Trajanje i domet pojedinačnog trostranog lutanja najčešće je definirano našim tijelima, odnosno potrebom za hranom, i umorom nogu i ruku, te se vraćamo na početnu poziciju svak-a sa svojim materijalom doživljenim i zabilježenim kroz vlastite vizure, aparate, tehnologije i tijela. Ne pokušavamo materijale ujednačiti niti uobličavati već u daljnjem obrađivanju pokušavamo sve nepodudarnosti, ili sva izdvajanja dovoditi u vezu jedne s drugima, dozvoljavajući prostore razilaženja, mimoilaženja i susretanja. Ovim principom rada pokušavamo aktivirati ideje o kontinuiranosti i diskontinuiranosti, multiplicitetu.

Zvukospjevi su u krnjoj formi proveli dva tjedna na rezidenciji na Bornholmu gdje su iz daljine i blizine proučavale “krajolike”, izolirale i fragmentirale,  poluživo probno izvele. Live izvedba u ZPC-u, objedinit će bornholmski derive i novi rad na starom materijalu nastalom na Sjevernom moru.

 

Vida Guzmić,  se bavi videom, zvukom i tekstom. Diplomirala je na Odsjeku za animirani film i nove medije , ALU Zagrebu. Završila je Ženske studije i program Kustoske platforme 2013. Izlaže od 2009. u Hrvatskoj i inozemstvu, te je bila na residencijama u V2_Summersessions Test Lab, V2_Institute for unstable media u Rotterdamu i KulturKontakt Austria u Beču. Polaznica WHW akademije u Zagrebu 2018, i Ashkal Alwan, HWP, u Beirutu 2019.. Recentni radovi bave se odnosom između objekata i subjekata, rodnom geografijom i prikazivačkim praksama kroz tehnologije ekrana. Djeluje kao samostalna umjetnica i u mnogim suradničkim i angažiranim projektima. Od 2012-2018 članica je kolektiva Prostor je Taktika. Organizira i vodi radionice za srednjoškolke i mlade žene, te romsku i neromsku školsku djecu kroz Studio Pangolin. Članica je umjetničke organizacije Studio Pangolin od 2013.

Nicole Hewitt se bavi filmom, videom, performanceom i tekstom. U novijim radovima istražuje mogućnosti dokumentarnog jezika unutar fiktivne strukture, propitujući specifičnosti filmskog, odnosno jezičnog, iskaza, i odnos izmedu prikaza i retorike, te fiktivnog i stvarnog’ vremena. Noviji radovi, kao serija performansa Ova Žena se zove Jasna, sve se više koncentriraju na izvedbu jezika kroz fikciju, recitaciju, pjevanje i testimonijal. Završila je MA i doktorski studij na Slade School of Fine Art u Londonu, s tezom koja razmatra odnos filma, naracije, plesa, povijesti i retorike. Predaje na Odsjeku za Animirani film i Nove medije, ALU, Zagreb. Živi i radi u Zagrebu i Londonu.

Ivan Slipčević bavi se filmom, fotografijom, videom I zvukom. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti, smjer Fimsko i TV snimanje. Godine 2000. postaje aktivni član Multimedijalnog instituta i sa Tomislavom  Domesom pokreće neformalni studio za oblikovanje zvuka i slike zvukbroda. Od tada djeluje kao voditelj većeg broja radionica na temu produkcije elektronske glazbe i videa (ljetna škola OTOKULTIVATOR, Vis; digitalVIDEO, Pula; RAF, Zagreb i dr.). Za vrijeme studija eksperimentirao je sa svim vizualnim medijima i radio  na svim značajnim klubskim večerima kao VJ, producirao je i uredio poznatu zagrebačku klupsku večer Stereo studio i djelovao kao rezidencijalni umjetnik net.kulturnog.kluba Mama. Izvodio je umjetničke performanse i izrađivao elektronske video scenografije na mnogobrojnim domaćim i inozemnim festivalima (Videolux, Ljubljana; media.mediteranea, Pula; Urbani Festival, Platforma 981, Sloboda stvaralaštvu, Illectric funk, Zagreb; Festival Vizualnih komunikacija, Maribor; Contact Europe, Austrija; clubtransmediale, Berlin i dr.).  Radi kao direktor fotografije na filmu (Deturs, Galeb Vekić, Plac, A. Hušman; Booksa this is the way step inside;K. Rubinstain,  Ručak, A. Hušman; In time, Nicole Hewitt, Zagrebačke priče, I.Ramljak, M.Škobalj, Sve je povezano, Lala Raščić, Oslobođenje u 26 slika, I.Ramljak.M.Škobalj,  Žene Minorne Spekulacije, N.Hewitt …). Danas djeluje kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti na Odsjeku za animirani film i nove medije, direktor fotografije na filmovima, umjetničkim projektima i performansima. Od 2016. surađuje s Vidom Guzmić i Nicole Hewitt u projektu Zvukospjevi.

Zvukospjevi (Hewitt, Slipčević, Guzmić; HR)

Sightings / Sittings

Authors & performers: Vida Guzmić, Nicole Hewitt, Ivan Slipčević (Zvukospjevi)
Production: Pangolin
Coproduction: Domino, Festival Ganz nove Perforacije. Co-financed by the Creative Europe of the European Union program within the ACT cooperation project: Art, Climate, Transition.
Financial support: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, City of Zagreb, Kultura Nova Foundation, Creative Europe Program of the European Union (Domino)

 

Sightings-Sitings project continues to explore the locations of the North Sea, the area between La Manche and the Norwegian Sea. The initial methods of movement and observation are walking, walking on seabed during low tide, walking on muddy sea soil during low tide, observing the sky, stars, tides, architecture, organisms, meteorological forecasts. We record movement with photography, sound, text, bodies. We collect textual material, experiment with narrative structure, voice and agency, explore potential vocabulary of non-human subjects, record random human statements, write down everyday life and experiment with multi-subject positions, unclear positions, undefined, non-subjects. Within these vague multi-subject positions are the three of us, who come together to a location that at the time of our stay in it is bounded by the range of our feet moving in three different directions in space, and in three different directions in medium-observation-perception-recording. The duration and range of individual three-way wandering is most often defined by our bodies, i.e. the need for food, and fatigue of legs and arms, and we return to the starting position each with our material experienced and recorded through our own views, devices, technologies and bodies. We do not attempt to smooth out or shape the materials, but in further processing we try to connect all the incongruities, or to bring all the discontinuities into connection with each other, allowing spaces of divergence, bypassing and convergence. With this principle of work we try to activate the ideas of continuity and discontinuity, and multiplicity.

Truncated Soundspiels spent two weeks at the residence in Bornholm, where they studied “landscapes” from a distance and up close, isolated and fragmented them, and performed them on a semi-live trial. The live performance at ZPC will combine Bornholm derive and new work on old material created in the North Sea.

 

Vida Guzmić is a visual artist working in video, sound and text. She completed her MA in New Media at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2012 and completed Women’s Studies at the Center for Women’s Studies as well as the Curatorial Platform programe in 2013. Her work has been exhibited in Croatia and Europe and she has held residencies at V2_Summersessions Test Lab, V2_Institute for unstable media in Rotterdam, KulturKontakt Austria in Vienna and fellowships at WHW academy in Zagreb and Ashkal Alwan, HWP, Beirut. Her work explores the relations between objects and subjects, gendered geography and representation through screen technologies. She works both as a solo artist and in numerous collaborations and engaged practices. From 2012-2018 she has been a member of the multidisciplinary art collective Space is Tactics. She organizes numerous audio/video workshops for young women, Roma and non-Roma school children through Studio Pangolin and is part of the collective Soundspiels with Nicole Hewitt and Ivan Slipčević.

Nicole Hewitt is a visual artist working in film, video, installation, performance and text. Hewitt completed her MA in Fine Art Media at the Slade School and gained her PhD in Fine Art also at the Slade School of Fine Art in 2013. Her work has recently been concerned with memory, history and narrative as mediated through technologies of representation and preservation. She has recently completed a long tem episodic series of performance/texts ‘This woman is called Jasna’ and is now continuing her research into history and forms of archaeology in a film project Women Minor Speculations. Hewitt teaches at the New Media Department of The Academy of Fine Arts, University of Zagreb.Lives and works in Zagreb and London.

Ivan Slipčević is a visual and sound artist working in film, photography, video and sound. Slipčević completed his MA in Cinematography at the Academy of Dramatic Art of the University of Zagreb, Croatia. He has been an active member of the Multimedia Institute MAMA in Zagreb since 2000 and started the studio for sound and image zvukbroda with Tomislav Domes. He has been involved in numerous multimedia perfromances, produced electronic video scenography at numerous festivals (Videolux, Ljubljana; media.mediteranea, Pula; Urbani Festival, Platforma 981, Sloboda stvaralaštvu, Illectric funk, Zagreb; Festival Vizualnih komunikacija, Maribor; Contact Europe, Austrija; clubtransmediale, Berlin, etc.) He has been director of photography on a number of independent productions (Deturs, Galeb Vekić, Plac, A. Hušman; Booksa this is the way step inside; K. Rubinstain, Ručak, A. Hušman; In time, Nicole Hewitt, Zagrebačke priče, I.Ramljak. M.Škobalj, Sve je povezano, Lala Raščić, Oslobođenje u 26 slika, I.Ramljak. M.Škobalj …). Slipčević teaches photography and new media technology at the Department of New Media and Animation at the Academy of Fine Art University of Zagreb. Slipčević is a member of the sound collective Soundspiels.

03nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

04nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

05nov12:00Maja RivićTjeloglasja12:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsradionicaSAZNAJ VIŠEPRIJAVA

06nov20:00Silvia MarchigSOL20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagsPlesna predstavaSAZNAJ VIŠEULAZNICE

07nov20:00CRI OrchestraSoundpainting performans20:00 Zagrebački plesni centar, Ilica 10 Event TagskoncertSAZNAJ VIŠEULAZNICE

01dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsKazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

04dec20:00Vedrana Klepica (HR)Keinberg20:00 Teatar EXIT, Ilica 208 Event TagsPremijera: kazališna predstavaSAZNAJ VIŠEREZERVIRAJ

X