Header Image

DB Indoš, Tanja Vrvilo (HR)

Šahtofonija Sat pauk kiša Tivoli bewegen

9.8. | od 21h | Crkva sv. Dominika, Zadar

DB Indoš, Tanja Vrvilo (HR)

Šahtofonija Sat pauk kiša Tivoli bewegen

Šahtofonija za pokretanje”Sat pauk kiša Tivoli bewegen” rad je konkretne poezije za konkretnu glazbu-zvuk-glas prema vizualnoj pjesmi Josipa Stošića “Sat, pauk kiša”, topografskoj pjesmi Matjaža Hanžeka “Hala Tivoli” i pjesmi o pokretljivosti, a otežanog čitanja Clausa Bremera “bewegen”. Uhvaćeni poetski materijal dodatno je naseljen fragmentima iz knjige “Briljantnije od sunca” Kodwo Eshuna, i dokumentarističkim tekstovima (kronika, optužnica). Uvodnim izvođenjem uho-analize fragmenata “Jazbine” i kratke priče o znanosti koja je mitificirala svijet, “Čigra” Franza Kafke govorimo o golom uhu, otvorenom za percepciju zvukovnih senzacija, istreniranom za slušanje jezika i brzu obradu uhvaćenih informacija, uhu koje omogućava zvuku neprestano kruženje, signaliziranje, označavanje, uhu koje se suprostavlja tiraniji natkrivenog i zaštićenog oka. U našem golom mozgu nastaje akt ideiranja koji prakticira fuziju bučnih instrumentalnih dionica gitare, basa i bubnja u susretu s eksperimentalnim zvukom saxa ,trube, klavirske harfe. Prolazimo kroz kolaž tivolijanskog rock krajolika prepariranog kroz opružni aparat, proizvodimo raznovrsne shizofonizacije zvuka, glasa i njihova izmještanja megafonije, šahtofonije…….Naš rad postaje audio-vizualan taktilan objekt, izgrađen po utvrđenim pravilima – šahtofonskoj partituri. Svojstven mu je aleatoran prostor invarijabilnih kvantiteta koji sadrži mogućnosti- novom slušaocu taj naš osvojen prostor omogućava da i sam utvrđuje smisao igre, da u njoj sudjeluje i razvija ludičku djelatnost šahtofonizacije. Tajni proces udaljavanja zvuka od zvuka provučen je kroz naš vokalno-instrumentalni stroj koji dešifrira složene topološke odnose u verbalnom materijalu čiju poruku prenosimo oceanskom rikom wah i volumen pedala progonjeni njihovom spiritualnom zvukovnom energijom.

Damir Bartol Indoš je performer i kazališni umjetnik, radi eksperimentalne muzičke instrumente. Bio je član Kugla glumišta, kazališne grupe zaslužne za stvaranje tradicije performansa, neoavangardnog, tjelesnog, zaumnog teatra. Od 1988. autor je brojnih performansa i zvučnih instalacija.

Tanja Vrvilo je glumica i filmologinja, koautorski radi s Indošem od 2005. Osnivačica je i kustosica Filmskih mutacija: festivala nevidljivog filma, predaje na film.factoryju Béle Tarra u Sarajevu.

DB Indoš Kuća ekstremnog muzičkog kazališta
Glazba : Ex SeXa /Bilosnić Ivan, Nino Prišuta
Cul De Sac / Damir Prica Kafka, Andreja Košavić
Video : Ivan Marušić Klif

DB Indoš, Tanja Vrvilo (HR)

Hour spider rain Tivoli bewegen

Shachtophone for movement “Hour spider rain” is a work of concrete poetry for specific music-sound-of-voice based on the visual poem of Josip Stošić’s ” Hour spider rain”, topographic song by Matjaž Hanžek “Hala Tivoli” and a song about mobility with difficult reading by Claus Bremer “bewegen”. The captured poetic material was additionally populated by fragments from the book “More brilliant then the Sun” by Kodwo Eshuna, and with documentary texts (chronicle, indictment). By introducing the ear-analysis of Jazbina’s fragments and the short storiy about science that has mitigated the world, “Čigra” by Franz Kafka, we talk about a bare ear, open to the perception of sound sensations, taught for listening to the language and fast processing of the caught information, circling, signaling, marking, an ear that is opposed to a tyrannical covered and protected eye. In our bare brain comes an act of ideation that fuses the fusion of the noisy instruments of guitar, bass and drum in the experimental sound of sax, trumpet, piano harp. We go through the collage of a tivoli rock landscape prepared through the spring apparatus, produce a variety of sound shizofactions, voices and their displacement of the megaphones, the marathon ……. Our work becomes an audiovisual tactile object, built according to established rules – the schottophonic partituri. It is characterized by the aleatory space of the invariable quantity that contains the possibility of the new listener that our gained space allows itself to determine the meaning of the game, to participate in it and to develop the crazy activity of schaffofonization. The secret process of sounding out of sound is transmitted through our vocal-instrumental machine that decodes complex topological relationships in verbal material whose message is transmitted by the oceanic wah and the volume of pedals persecuted by their spiritual sound energy.

Damir Bartol Indoš is a performer and theater artist, he creates experimental musical instruments. He was a member of the neo-avant-garde Kugla theater, contributed to the creation of the tradition of performance, neo-avant-garde, bodily, zaum theater. Since 1988 he is the author of numerous performances and sound installations.

Tanja Vrvilo is an actress and filmologist. Since 2005 works with Indos as performer and co-author. She is founder and curator of the Film Mutations: Festival of Invisible Cinema and teaches film at Béla Tarr film.factory in Sarajevo.

X