Header Image

Irena Tomažin Zagoričnik (slo)

RADIONICA

9.10 – 11.10.2019.
10 – 13h
Zagrebački plesni
centar, Ilica 10

Irena Tomažin Zagoričnik (slo)

RADIONICA

Svoje mjesto na radionici rezervirajte na udrugadomino.marketing@gmail.com.
Kotizacija za radionicu: 220 kn

U radionici ćemo upoznati ono različito od toga kakvima se poznajemo u svakodnevnom životu, kroz otkrivanje mnogih različitih glasova koji se zadržavaju u našem tijelu. Proći ćemo kroz proces preusmjeravanja svijesti prema unutarnjem slušanju i ugađanju vlastitim emocionalnim strujama i tjelesnim impulsima. Slušajući pomno, možemo dublje upoznati ne samo sebe, već i vlastiti glasovni materijal, izraze i pjesme koji se već nalaze u nama.

Prvi dio svakog dana uključuje zagrijavanje tijela i glasa pojedinačno, nakon čega slijedi rad u parovima i skupinama. Rad će razviti naše glasove kroz intenzivne tjelesne vježbe, kao i vježbe disanja, kroz različite vrste masiranja tijela i postavljanja kako bi oslušnuli i čuli strujanja emocija dok se otvaraju tjelesni rezonatori. “Kretanje emocija” postat će tjelesno, opipljivo i glazbeno. U sljedećem ćemo dijelu istražiti povezanost pokreta i glasa prateći tjelesne impulse zahvaljujući improvizacijskim zadacima, promatrajući kako se zvuk, dah i pokret usklađuju i nadopunjuju. Kroz radni odnos s partnerima možemo razotkriti svoj osobni govorni identitet koji nam nudi ogledala koja odražavaju našu snagu i krhkost. Disanjem i dubokim opuštanjem, rezoniramo i slušamo vlastiti glas, dopirući do vlastitih ritmova i melodija koje organski nosimo u sebi. Ovo eksperimentiranje zvukom stvorit će prostor potreban za pojavu i jačanje različitih gledišta i priči unutar zajedničkog prostora. Pomicanjem prostora vlastitim glasovima steći ćemo osjećaj kako zvukom možemo dotaknuti našu okolinu i ostale.

Svakog dana radnu sesiju završit ćemo pojedinačnim i grupnim pjevanjem. Tijekom tjedna radit ćemo na staroj narodnoj melodiji, najvjerojatnije s korijenima iz slavenske usmene tradicije. Samo pjevanjem pjesme – koliko god čin pjevanja bio jednostavan – spoznat ćemo strpljenje i prijemčivost ‘primanja iz pjesme’, a ne ‘izvođenja pjesme’. Pjesma postoji već dugi niz godina, pa je samim time tema rad više fokusirana na otvorenost za pjesmu i osluškivanju onog što nas može naučiti o nama samima.

‘Mi pjevamo tijelima. A ako se usudimo, kroz to otvaramo dušu. Bez obzira jesmo li toga svjesni ili ne – glas nas deklarira. Glas definira naše biće. Glas je emocionalan, tjelesan i samim time duhovan.’

Irena Tomažin Zagoričnik slovenska je izvođačica, koreografkinja i edukatorica glasa. (Srčanu) jezgru njenog rada predstavlja glas u različitom oblicima postojanja. Započevši vlastito plesno obrazovanje iz poriva za kretanjem i oslobađanjem unutarnjih napetosti i nadahnuća, njezina izvedbena praksa od tada se preusmjerava prema istrazi oko utjelovljenog glasa. Njezin je govorni rad uvijek tjelesan, povezan je s tijelom, gestom/plesom i prostorom, ali je istovremeno vrlo orijentiran na zvučne teksture glasa. Njezina se praksa manifestira u obliku misli, pjesme, događanja izgovorenih riječi i eksperimentalnih koncerata, kao i kroz režiju plesa i kazališnog rada. Ponekad to proizlazi iz susreta i suradnje s drugim umjetnicima, ponekad kad smo sami pri čemu se stvara prostor za slušanje onoga što je izvana i iznutra.

Kao edukatorica, Irena regularno održava radionice po čitavoj Europi, konkretno u Francuskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Belgiji, Srbiji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Austriji, Japanu, Libanonu, Iranu, Grčkoj, Bosni i Hercegovini, Slovačkoj, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Irena Tomažin Zagoričnik (slo)

WORKSHOP

In the workshop we will meet ourselves differently from how we know ourselves in everyday life, through discovering many diverse voices that are kept in our body. We will go through the process of shifting the awareness towards inner listening and tuning in with our own emotional streams and body impulses. By listening closely we can get to know more deeply not only ourselves, but also our own voice material, expressions and songs already within us.

The first part of each day includes warming up the body and voice individually, followed by work in couples and groups. The work will unfold our voices through intense physical and breathing exercises, through different types of massaging the body and positioning it in order to listen and hear the stream of emotions while opening the body resonators. The ‘motion of emotions’ will become physical, tangible and also musical. In the next part we explore the connection between movement and voice by tracing the physical impulses through improvisational tasks, observing how sound, breath and movement follow and complement each other. Through hands-on work in partners we can unravel our personal voice identities, that offer us mirrors reflecting our strengths and fragilities. Working with breathing and deep relaxation, we resonate with and listen to our voice, arriving to our own rhythms and melodies which we organically carry within us. This experimentation with sound will make space for different facets and stories to emerge and be amplified within the shared space. By moving the space with our own voices, we will gain the sensation of how we can touch our surroundings and the others through sound.

Each day we will finish the work session with individual and group singing. During the week we will work on an old folk tune, most probably from the Slavic oral tradition. Just by singing the song – as simple as singing can be – we will learn the patience and receptivity of ‘receiving from the song’ rather than ‘doing the song’. The song has already existed for many decades, so the work is more about being open to the song and listening to what it can teach us about ourselves.

‘We sing with our bodies. And if we dare, we open our soul through it. Whether we are aware of it or not – voice declares us. Voice defines our being. Voice is emotional, physical and therefore spiritual.’

Irena Tomažin Zagoričnik is a Slovenian performer, choreographer and a voice teacher. The (heart)core of her work is the voice in its various existence. Starting out her dance education from the urge to move and release inner tensions and inspirations, her performance practice has since then shifted towards the investigation around the embodied voice. Her voice work is always physical, connected with body, gesture/dance and space, but at the same time is very oriented towards the sound textures of the voice. Her practice manifests in the form of thoughts, songs, spoken word events and experimental concerts, as well as through directing dance and theatre work. Sometimes it rises from the encounter and collaboration with other artists, other times from being alone, making space for listening to what is outside and inside.

As a teacher, Irena shares her work regularly teaching workshops in Europe, having taught in many international festivals and venues in France, Germany, England, Switzerland, Sweden, Belgium, Serbia, Croatia, North Macedonia, Italy, Hungary, Poland, Austria, Japan, Lebanon, Iran, Greece, Bosnia, Slovakia, and US.