Header Image

Noć performansa - Koprivnica

Ksenija Kordić (HR), Bojan Koštić (HS), Nebojša Vuković (HR)

14.7. | od 21h | Razna mjesta u gradu, Koprivnica

Ksenija Kordić (HR)

Feministički niqab

Park na trgu dr. Leandera Brozovića

Ksenija Kordić radom analizira odnos feminizma i Islama kroz njihovu opoziciju (neo)liberalizmu. Defokusiranjem sa zgražanja nad primitivnim patrijarhatom, otkriva se mnoštvo antifeminističkih i iracionalnih pretpostavki, koje vrlo dobro podupiru imperijalizam, i to i iz liberalnih i iz desnih pozicija jer je odnos prema niqabu isto što i odnos prema Islamu, a on je historijski i klasno vrlo opterećen. Niqab sadrži svijest o muškoj dominaciji i u skladu je s feminističkim ‘male gaze’ konceptom kojeg je pod neoliberalizmom gotovo nemoguće artikulirati. Iako jest pristajanje na potlačenost, niqab barem prepoznaje tlačitelja čime je još uvijek politički korak ispred onih koji misle da je ravnopravnost spolova već izborena bitka.

Ksenija Kordić završila je školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu 1997., a 2004. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Nastavničkom odsjeku i u slikarskoj klasi profesora Miroslava Šuteja. Autorica je 20 samostalnih i 50-ak skupnih izložbi i performansa. Članica je HDLU-a i HZSU-a. U radu koristi i istražuje nove medije (performans, video, instalacije, fotografija, 3D kompjutersko oblikovanje), a tematski je preokupirana feminizmom, političkim aktivizmom, te identitetima, naročito religijskim i rodnim.

Bojan Koštić (HS)

Transfiguracije

Sinagoga, Svilarska ulica

Video-instalacija Transfiguracije oslanja se na performans Transfiguration Oliviera De Sagazana. Rad kroz istraživanje transformativne naravi svakodnevnih rituala (kao što je odijevanje) prikazuje slow portrait u ikoničko-sakralnoj formi, uz prateću ambijentalnu skladbu (field-recordings). Iako je u suštini video-portret, rad je nastao bez prisustva autora. Naime, autor portretiranoj osobi daje upute, pali kameru te izlazi iz prostora. Na taj je način portretirana osoba prepuštena introspekciji, ali opet uz prisustvo objektiva kao supstituta ljudskog pogleda. Portretirana osoba izvodi koreografiju odijevanja. Rad je kontemplativne naravi na tragu video radova Billa Viole.

Bojan Koštić rođen je u Koprivnici. Magistrirao je kroatologiju te završio preddiplomski studij latinskog jezika i književnosti. Tijekom studija bavio se novinarstvom i književnom kritikom. Osnivač je i glavni tajnik Udruge Pod galgama u sklopu koje je postavio autorsku predstavu „Krležin ljubavni kviz“. Suurednik je knjige „Krležin eu/ropski furiosum“ koju je objavila udruga Pod galgama. Aktivni je član udruge Mamuze, osnivač je i koordinator Foruma udruga nezavisne kulture FUNK, a radi kao kustos i tehničar u AK galeriji. Bavi se fotografijom, videom i performansom. Izlagao na nekoliko skupnih izložbi, ostvario dvije samostalne izložbe fotografija te je autor nekoliko performansa.

Autor rada: Bojan Koštić
Glazba: Ivan Grobenski
Glumi: Petra Travinić
Tehnički opis: audio-vizualna instalacija; FHD video, 7’56” (loop)

Nebojša Vuković (HR)

Cipelar

KKC Pixel, Trg mladosti 18

Cipelar nastaje kao reakcija na sve prisutniju emigraciju diljem Hrvatske. Umjetnik za sobom, hodajući od kolodvora kao mjesta odlaska prema centru grada, vuče iznošene cipele koje su mu vezane oko struka, aludirajući tim činom na sve cipele svojih zemljaka koje su ostavili kada su emigrirali u inozemstvo. Zvuk kojeg proizvode cipele ispunjene zvončićima popraćen je izvikivanjem cijena za cipele koje prolaznici mogu otkupiti od umjetnika odjevenog u crni radnički kombinezon koji simbolizira sve visoko obrazovane emigrante koji su otišli raditi fizičke poslove.

Iz ovih cipela su pobjegli – narodna uzrečica
Ono najčudnije kada ljudi umru su njihove cipele. To je najtužnija stvar. Kao da najveći dio njihove ličnosti ostaje u njihovim cipelama. – Charles Bukowski.

Nebojša Vuković završio je Školu za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti (grafički smjer) u Osijeku. Diplomirao je 2011. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika u klasi Roberta Šimraka. Godine 2007. bio je dobitnik Ceepus stipendije te proveo studijsku godinu na Interfaculty Department of Intermedia AFA (Krakow, Poljska). Član je strukovnih udruga HDLU-a i ZUH-a te filmskih udruga Klubvizija SC i Blank. Suosnivač je umjetničke organizacije Format_C.

Ksenija Kordić (HR)

Feministički niqab

Park na trgu dr. Leandera Brozovića

Ksenija Kordić analyzes with this work the relationship between feminism and Islam through their opposition towards (neo)liberalism. By removing the focus on the primitive patriarchy, there are many antifeministic and irrational assumptions, which are very well supporting imperialism, both from the liberal and the right positions, because the relation to niqab is the same as the relation to Islam, which is historically and classically very burdoned. Niqab contains the awareness of male domination and is in line with the feminist ‘“male gaze“ concept that is almost impossible to articulate under neoliberalism. Though adhering to oppression, niqab at least recognizes the oppressor, and therefor is still a political step in front of those who think that gender equality has already been aquiered.

Ksenija Kordić finished the School of Applied Art and Design in Zagreb in 1997, and in 2004 graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, at the Department of Teacher Education and in the Painting Class of Professor Miroslav Šuteja. She is the author of 20 independent and 50 group exhibitions and performances, and is a member of HDLU and HZSU. In her work she uses and explores new media (performance, video, installations, photography, 3D computer design), and thematically she is preoccupied with feminism, political activism, and identities, especially religious and gender.

Boja Koštic (HR)

Transfigurations

Sinagoga, Svilarska ulica

Video-installation Transfigurations relies on the performance Transfiguration by Olivier De Sagazan. The work shows, through the research of the transformative nature of everyday rituals (such as dressing), a slow portrait in iconic-sacral form, with accompanying field-recordings. Although essentially a video portrait, the work was created without the author’s presence; namely, the author instructs the subject of the portrait, puts the camera on and leaves the space. In this way the portrayed person is left to introspect, but again with the presence of the lens as a substitute for the human view. The portraited person performs a choreography of dressing up. The work is of a contemplative nature, in the line of video works by Bill Viole.

Bojan Koštic was born in Koprivnica. He graduated in Croatian Studies and completed undergraduate studies in Latin Language and Literature. During his studies, he was active in journalism and literary criticism. He is the founder is also the secretary of the Association Pod Galgama, in which he also set up the author’s play Krleža’s love quiz. He is a co-author of the book Krležia’s eu / ropean furiosum published by the Pod Galgama association. He is an active member of the Mamuze association. Founder and Coordinator of the FUNK Independent Culture Forum. He works as a curator and technician at AK Gallery. He is active in the field of photography, video and performance. He has exhibited at several group exhibitions, two solo exhibitions of photographs and is author of several performances.

Nebojša Vuković (HR)

Shoe salesman

KKC Pixel, Trg mladosti 18

Performance Shoe salesman is a reaction to the ever rising wave of emigration throughout Croatia. The artist, walking from the bus station – place of departure to the center of town – pulls behind him shoes that are tied to his waist, alluding to all the shoes of his countrymen who were left behind when they emigrated abroad. The sound produced by the shoes filled with bells is accompanied by price-scoring for shoes that passers-by can buy from artist dressed in a black work uniform that symbolizes all highly educated immigrants who have gone to do physical jobs abroad.

From these shoes they have escaped – a popular expression
The most strange thing when people die are their shoes. That’s the most tragic thing. Like most of their personality remains in their shoes. – Charles Bukowski.

Nebojša Vuković finished the School for Textile, Design and Applied Art – Graphic Department in Osijek. He graduated in 2011 at the Academy of Fine Arts in Zagreb, at the Graphic Department under mentorship of Robert Šimrak. He received Ceepus Scholarship in 2007 and studied for a year at Interfaculty Department of Intermedia AFA, Krakow, Poland. He is a member of the professional associations of HDLU and ZUH and of the Film Clubs Association Klubvizija SC and Blank. He is the co-founder of the artistic organization Format_C.

X