Header Image

Noć performansa

Ivana Filip (HR) | Ksenija Kordić (HR) | Magdalena Pederin (HR)

17.6. | od 21h | Klub Kocka, Ulica Slobode 28, Split | 2h

Ivana Filip (HR)

Pseća mudrost - nenasilni PR za ljude

Psa smatramo prvim životinjskim pratiteljem usamljene ljudske vrste. On je naš prijatelj, član obitelji, i iznad svega, uzimamo njegovu odanost zdravo za gotovo. Možemo li vidjeti ovu životinju iz druge perspektive, osim kao poslušnog i ‘samo psa’? Što nas spriječava upitati ovu vrstu za pomoć u našem svakidašnjem lutanju za uzemljenjem i smislom? I kamo ide sva ta pseća dlaka?
Ovaj rad je nastavak istraživanja ljudskog odnosa prema ‘drugima’, neljudskim životinjama, načina na koje ih tretiramo, a koji odražavaju, povezani su i utječu na naše osjećaje, etiku, suosjećanje, čovjekovu preokupaciju samim sobom.

Radeći u medijima videa, performansa, fotografije i instalacije, Ivana Filip suočava publiku s njihovim vrijednosnim sustavima o današnjim načinima življenja i postojanja, propitkuje ‘ispravnost’, ‘krivost’, ono drugo i drugačije, jednakosti vrsta, identitet. Koristi alate iz antrozologije (odnos čovjeka i drugih vrsta), duhovnosti, socioloških i znanstvenih eksperimenata, religije, psihologije, aktivizma, svakodnevnog života, da bi angažirala rad. Prethodni studij ekonomije utjecao je na propitkivanje održivosti umjetničke produkcije i životnog ciklusa materijala. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i likovne umjetnosti na Akademiji Gerrit Rietveld u Amsterdamu.
U ostvarenju rada sudjelovali su: Ivana Lujić & Mont, Leon Pejaković & Biba, te voditelj školovanja pasa Ivan Jelavić.

Ksenija Kordić (HR)

Feministički niqab

Ksenija Kordić radom analizira odnos feminizma i Islama kroz njihovu opoziciju (neo)liberalizmu. Defokusiranjem sa zgražanja nad primitivnim patrijarhatom, otkriva se mnoštvo antifeminističkih i iracionalnih pretpostavki, koje vrlo dobro podupiru imperijalizam, i to i iz liberalnih i iz desnih pozicija jer je odnos prema niqabu isto što i odnos prema Islamu, a on je historijski i klasno vrlo opterećen. Niqab sadrži svijest o muškoj dominaciji i u skladu je s feminističkim ‘male gaze’ konceptom kojeg je pod neoliberalizmom gotovo nemoguće artikulirati. Iako jest pristajanje na potlačenost, niqab barem prepoznaje tlačitelja čime je još uvijek politički korak ispred onih koji misle da je ravnopravnost spolova već izborena bitka.

Ksenija Kordić završila je školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu 1997., a 2004. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na Nastavničkom odsjeku i u slikarskoj klasi profesora Miroslava Šuteja. Autorica je 20 samostalnih i 50-ak skupnih izložbi i performansa. Članica je HDLU-a i HZSU-a. U radu koristi i istražuje nove medije (performans, video, instalacije, fotografija, 3D kompjutersko oblikovanje), a tematski je preokupirana feminizmom, političkim aktivizmom, te identitetima, naročito religijskim i rodnim.

Magdalena Pederin (HR)

Zaraza – Jezik je virus

Hologramska instalacija koju predstavljamo sastoji se od sučelja, video i hologramske projekcije. Pomoću sučelja posjetitelji odabiru tekstove iz ponuđenih opcija kao što su: Platonova “Republika”, Debordovo “Društvo spektakla”, Baudrillardova “Simulacija i zbilja” McLuhanov “Medij je poruka” i Benjaminovo “Umjetničko djelo u doba mehaničke reprodukcije”. Softver potom slučajnim odabirom spaja dijelove rečenica iz ovih tekstova u jedinstvenu kombinaciju. Tako su u novu cjelinu pomiješani tekstovi projicirani na jedan od zidova izložbene dvorane. Dok druga, hologramska, projekcija prikazuje autoricu kako iste izgovara. Odabrane tekstove poznajemo kao vrhunske primjere analize i prikaze promjene percepcije, bilo da je riječ o prinosu “političkoj teoriji” (Platon) ili o razotkrivanju mehanizama medijske manipulacije (Debord), utjecaja tehnologije na umjetnost (Benjamin) ili pak razlikama i sličnostima zbilje i njezine slike (Baudrillard). Novonastali tekstovi kibernetički su konstrukti čiji je zadatak da nam potaknu kognitivno-perceptivne potencijale rasuđivanja koje imamo, a koje, izloženi tehnološkim zagušenjem svekolikim informacijama, sve manje koristimo.

Magdalena Pederin je multimedijalna umjetnica koja djeluje na području interaktivne i video instalacije. Živi i radi u Zagrebu. Izlagala je u renomiranim muzejima i galerijama kao što su: Pratt Manhattan Gallery (New York, SAD), FILE (Sao Paulo, Brazil), N.A.M.O.C. (Peking, Kina), Transmediale (Berlin, Njemačka), Kibla (Maribor, Slovenija), MSU (Zagreb, Hrvatska).

Tekst: Tihomir Milovac
Tehnička podrška: Dejan Veličković
Programiranje: Ivan Marušić Klif
Kostim: Silvio Vujičić
Produkcija: Magdalena Pederin
Koprodukcija: MSU Zagreb
Zahvala: Igor Kuduz, Nives Černjul
Projekt su podržali: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, HAVC – Hrvatski audiovizualni centar
Fotografije: kadrovi iz filma „Ekranizacija telefonskog imenika“, Zdravko Mustać, 1988.

Ivana Filip (HR)

Dog wise - Force free PR for humans

Dog has been considered to be the first animal companion to lonely human specie. They are our friends, family members, and above all, we take their loyalty for granted. Can we see this animal from another perspective, not just as obedient and ‘just as a dog’? What stops us from asking this specie for help in our everyday search for grounding and sense? And where does all that dog hair go?
This work is the continuation of exploration of human relation to ‘the others’, non-human animals, and how the ways we treat them reflect, influence, are connected to our emotions, ethics, compassion, human self-centeredness.

Working in mediums of video, performance, photography and installations, Ivana Filip confronts audience with their belief systems on the present ways of living and existing, rightness and wrongness, other and otherness, equality of humans and species, identity. She uses different tools from anthrozoology (human-non-human-animal studies), spirituality, sociological and scientific experiments, religion, psychology, activism, everyday life in order to engage the work. Prior study of economics influences her to question sustainability of art production and the life cycle of the material. She graduated economics at the Faculty of Economics in Zagreb and fine arts at the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.
Work has been made with participants: Ivana Lujić & Mont, Leon Pejaković & Biba, and training teacher for dogs Ivan Jelavić.

Ksenija Kordić (HR)

Feministički niqab

Kseinija Kordić analyzes with this work the relationship between feminism and Islam through their opposition towards (neo)liberalism. By removing the focus on the primitive patriarchy, there are many antifeministic and irrational assumptions, which are very well supporting imperialism, both from the liberal and the right positions, because the relation to niqab is the same as the relation to Islam, which is historically and classically very burdoned. Niqab contains the awareness of male domination and is in line with the feminist ‘“male gaze“ concept that is almost impossible to articulate under neoliberalism. Though adhering to oppression, niqab at least recognizes the oppressor, and therefor is still a political step in front of those who think that gender equality has already been aquiered.

Ksenija Kordić finished the School of Applied Art and Design in Zagreb in 1997, and in 2004 graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, at the Department of Teacher Education and in the Painting Class of Professor Miroslav Šuteja. She is the author of 20 independent and 50 group exhibitions and performances, and is a member of HDLU and HZSU. In her work she uses and explores new media (performance, video, installations, photography, 3D computer design), and thematically she is preoccupied with feminism, political activism, and identities, especially religious and gender.

Magdalena Pederin (HR)

Zaraza – Jezik je virus

The holographic installation consists of an interface, a video, and a holographic projection. Using the interface, visitors choose options containing excerpts from texts, such as: Plato’s Republic, Debord’s Society of the Spectacle, Baudrillard’s Simulation and Reality, McLuhan’s Medium is the Message, and Benjamin’s The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. The software then applies random choice to phrases taken from these texts and joins them into a unique combination. The mixed texts that form a new whole are projected onto the wall of the exhibition hall, and the other projection, a holographic one, shows the author declaiming them. The selected texts are known as superior examples of analysis, as well as accounts of changes in perception in their respective fields: contributing to political theory (Plato), exposing the mechanisms of media manipulation (Debord), analyzing how technology influences art (Benjamin), or differences and similarities between reality and its image (Baudrillard). The newly created texts are cybernetic constructs whose purpose is to stimulate the potentials of cognition and perception that we have, but, being exposed to the technological information overload, use them less and less.

Magdalena Pederin is a multimedia artist who works in the field of interactive and video installations. Shee lives and works in Zagreb. She exhibited in renowned museums and galleries such as: Pratt Manhattan Gallery, New York, USA; FILE, Sao Paulo, Brazil; N.A.M.O.C. Beijing, China; Transmedia, Berlin, Germany; Kibla, Maribor, Slovenia; MSU Zagreb,Croatia, etc.

Tekst: Tihomir Milovac
Tehnička podrška: Dejan Veličković
Programiranje: Ivan Marušić Klif
Kostim: Silvio Vujičić
Produkcija: Magdalena Pederin
Koprodukcija: MSU Zagreb
Zahvala: Igor Kuduz, Nives Černjul
Projekt su podržali: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, HAVC – Hrvatski audiovizualni centar
Fotografije: kadrovi iz filma „Ekranizacija telefonskog imenika“, Zdravko Mustać, 1988.

X