Header Image

Noć performansa - Zadar

Kristina Marić (HR) | Milijana Babić (HR)

13.8. | od 20h | Crkva sv. Dominika, Zadar

Kristina Marić (HR)

Na Nišanu

Poigravanje s pozicijama moći između performerice i gledatelja, glavni je pokretač ovog performansa. U fokusu su element nelagode zbog izloženosti pred autoricom, moment iznenađenja napravom snajpera, kao i potencijalni strah od naprave. Promatrač ne samo da biva sudionikom, već je na simboličan način ugrožen od strane autorice. Na galerijskom zidu nalaze se fotografije osoba koje su sudjelovale u prethodne dvije izvedbe performansa. To je svojevrsni nastavak rada, proces u nastanku.

Kristina Marić diplomirala je 2015. na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Godine 2013. boravila je na rezidenciji Art Quarter Budapest u Budimpešti. Dobitnica je austrijske Red Carpet Art nagrade za mlade umjetnike 2017. Finalistica je Nagrade Radoslav Putar za 2018.
godinu. Aktivno izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu. Asistentica je na katedri na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Članica je HDLU Osijek.

Autorica fotografije: Ivana Škorčević

Milijana Babić (HR)

Zdravo Marijo, milosti puna

Triptih-izložba Zdravo Marijo, milosti puna, bavi se temom negativnog utjecaja Katoličke crkve na ženska prava u Hrvatskoj. Zasniva se na umjetničkim akcijama u javnom prostoru te na istraživanju sadržaja katoličkih medija u razdoblju između 2015. i 2016. godine. Akcija 7 dana za ženu u formi mirnog protesta nastala je kao reakcija na katoličku molitvenu inicijativu ”40 dana za život” čiju retoriku preuzima. Izvedena je 2016. uoči Međunarodnog dana žena na različitim lokacijama u Rijeci, u suradnji s građankama i građanima Rijeke i Centrom za nenasilje i ljudska prava – SOS Rijeka.
Publikacija Mudrih misli sadrži selekciju spornih izjava iz katoličkog tiska u Hrvatskoj koje, iz perspektive crkve, govore gdje je ženi mjesto u obitelji, društvu i crkvi. Molitva gospi koja simulira feminističku molitvu žena njihovoj zastupnici na nebu u obliku teksta na tipičnoj pozadinskoj slici, izvedena je kao intervencija na oglasnim pločama katoličkih crkvi u Rijeci, Ljubljani i Zagrebu.

Recentni rad Milijane Babić temelji se na performativnoj umjetničkoj praksi i često razvija u smjeru kontekstualno specifičnih dugotrajnih akcija u javnom prostoru. U galerijskom izlaganju uglavnom se koristi formom umjetničke dokumentacije. Polazišnu točku njezinog rada čini vlastita pozicija žene i umjetnice koju propituje u svom neposrednom okruženju. Formalno umjetničko obrazovanje stekla je na Tehnološkom institutu u Durbanu, Južnoafrička Republika, i Akademiji za likovnu umjetnost i dizajn u Ljubljani. Dugogodišnja suradnica na Festivalu Mesto žensk (2003.-2015.), Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci (2007.-2014.), a od 2016. sudjeluje u razvoju nove riječke inicijative Građani/ke svom gradu. Umjetničkim radom se aktivno bavi od 2002.

Produkcija: Drugo more; Foto: Akcija 7 dana za ženu na Jadranskom trgu u Rijeci, 5.3.2016.; Drugo more

Kristina Marić (HR)

At Gunpoint

Playing with power positions between performer and viewer is the main driver of this performance. The focus is on the discomfort of exposure to the author, the moment of surprise by the sniper device, as well as potential fear of the device. The observer not only participates, but is symbolically threatened by the author. On the gallery wall there are photographs of people who participated in the previous two performance performances. It is a kind of resumption of work, a process that is emerging.

Kristina Marić graduated in 2015 at the Osijek Art Academy. In 2013 she stayed at the Art Quarter Budapest residence in Budapest. She is the winner of the Austrian Red Carpet Art Awards for Young Artists 2017. Finalist is the Radoslav Putar Award for 2018.
year. She is actively exhibiting in Croatia and abroad. She is assistant professor at the Department of Culture at the J. J. Strossmayer University in Osijek and at the Osijek Art Academy, and a member of HDLU Osijek.

Milijana Babić (HR)

Hail Mary, full of grace

The Triptih exhibition Hail Mary, full of grace, deals with the theme of the negative impact of the Catholic Church on women’s rights in Croatia. The work is based on artistic actions in the public space and on the study of Catholic media content in the period between 2015 and 2016. The 7-day action for a woman in the form of a peaceful protest came about as a response to the Catholic prayer initiative “40 days for life” whose rhetoric it takes over. It was conducted in 2016 on the eve of International Women’s Day at various locations in Rijeka, in cooperation with citizens and citizens of Rijeka and the Center for Nonviolence and Human Rights – SOS Rijeka.
The publication of Wise Thoughts contains a selection of controversial statements from the Catholic press in Croatia, which from the perspective of the church tells where the place for a woman is in the family, society and the church. The prayer to Mary simulates the feminist prayer of women to their agent in heaven in the form of a text on a typical backdrop was performed as an intervention on the notice boards of Catholic churches in Rijeka, Ljubljana and Zagreb.

The recent work by Milijana Babić is based on performative art practice and often develops in the direction of contextually specific long-lasting action in the public space. In gallery exposition, it is mainly used in the form of artistic documentation. She questions the starting point of her work as her own position as a woman and an artist in her immediate environment. Formal artistic education sheacquired at the Tehran Institute in Durban, South Africa, and the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana. She is a longtime co-worker at the Mesto žensk Festival (2003- 2015), Academy of Applied Arts in Rijeka (2007-2014), and since 2016 she participates in the development of the new initiative from Rijeka „ The Citizens to their city“. She has been active in art since 2002.

X