Header Image

Zrinka Šimičić Mihanović (HR)

Okrutna, okrutna priroda

29.6. u 21h  &  30.6. u 20h
Velika dvorana &TD-a, Savska cesta 25, Zagreb

Zrinka Šimičić Mihanović, Lana Hosni, Martina Mezak, Adam Semijalac (HR)

Okrutna, okrutna priroda

“nevina i blagotvorna”, reći će thoreau, priroda “suosjeća s našom vrstom”.
dok vjetar kod p. j. harvey šapuće: “cruel nature has won again…”
priroda čovjeka i priroda prema čovjeku,
suosjećajna je i okrutna, razara (i samu sebe) i ponovno stvara.
buja i isušuje, utišava i zaogrće, nastaje i nestaje. pobjeđuje.
nije ni dobra ni loša, sretna ni nesretna, blaga ni surova, nema početak ni kraj.
stalan joj je tek pokret, promjena. obnavljanje, u svemu, stalno.
pokret je taj koji se opire i govori da se smrt nastavlja u život.
ako je priroda ta koja pobjeđuje, a dio smo joj, u svom pulsiranju, i mi smo pobjednici.
dijete spava, diše, nosnice mu se se šire: u tom pokretu sjaji sreća trenutka.
krhkost. strah. nježnost. snaga.
cruel, cruel nature.

Zrinka Šimičić Mihanović je plesna umjetnica i edukatorica – SME (Somatic Movement Educator), IDME (Infant Developmental Movement Educator), CMA –SP (Certified Movement Analyst – Somatic Practitioner). Kao izvođačica surađuje s domaćim i inozemnim autorima. Autorica je i koautorica desetak predstava i radova in situ nastalih u razdoblju od 2003. godine do danas. Jedna je od inicijatorica i programska voditeljica međunarodnog festivala improvizacije Improspekcije koji se redovno održava od 2007. godine do danas. Dobitnica je stipendije danceWEB2006. S dramaturginjom i radijskom umjetnicom Pavlicom Bajsić 2013. godine osniva umjetničku organizaciju Multimedijalna koliba. Diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Asistenitica je na Odsjeku plesa Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. multimedijalnakoliba.hr

Lana Hosni je plesna umjetnica. Nakon Škole suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu, pohađala je Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) gdje je i diplomirala 2013. Kao izvođačica surađuje s brojnim domaćim i inozemnim umjetnicima. Autorica je i ko-autorica nekoliko radova. Njezin solo “This choreography is gonna save the world on 5,6,7,8” osvajio je prvu nagradu za autorski rad i izvedbu na OPUS 1- 21., međunarodnom natjecanju mladih plesnih izvođača u Slovenskom Ljudskom Gledališču u Celju 2013. Dvije godine kasnije prima strukovnu nagradu za najperspektivniju plesnu umjetnicu, te za kolektivnu izvedbu, kao dio izvođačkog ansambla “Varijacije o osjetnom” Marjane Krajač.

Martina Mezak je multimedijalna umjetnica čiji rad se bazira na multidisciplinarnim istraživanjima na polju umjetnosti, tehnologije i spoznaje. Bavi se graničnim područjima svjesnog i nesvjesnog iskustva i njegovim utjecajem na doživljaj stvarnosti. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama i festivalima u zemlji i svijetu (Museum of Contemporary Art Korea, Seoul, Korea / ZKM, Karlsruhe, Njemačka / National Museum of Emerging Science and Innovation, Tokyo, Japan / Gallery Olido, Sao Paulo, Brazil / Ars Electronica, Linz, Austrija / Kunsthalle, Beč, Austrija / MSU, Zagreb). Živi i radi u Zagrebu i Berlinu.

Adam Semijalac je glazbenik, skladatelj i izvođač. Osnivač je i član benda Gloft. Član je Hrvatskog društva skladatelja. Autor je, izvođač i osnivač OOUR-a. Surađuje i s drugim hrvatskim koreografima i kazališnim grupama. Surađivao s brojnim hrvatskim glazbenicima. Dobitnik je nagrade Status Hrvatske glazbene unije. Stipendist je Breklee College of Music – 1998. Kao Bebè na Volè izvodi one-man-band blues koncerte po hrvatskim i inozemnim klubovima i festivalima. Izdaje autorske albume za nezavisni label EGOBOO.bits ( “OrangeCut” – 2005. te “Channels” – 2005.) te samostalno (“Time of great depression” 2015.). Album “Time of great depression” uvrsten je u 25 najvažnijih albuma od 1990. Podučava žičane instrumente, aranžiranje te glazbenu produkciju.

koncept, koreografija i izvedba: Zrinka Šimičić Mihanović
koreografija i izvedba: Lana Hosni
prostorna instalacija:Martina Mezak
glazba: Adam Semijalac
Koprodukcija: Zrinka Šimičić Mihanović, Multimedijalna koliba i Domino (Festival Perforacije)
Projekt su podržali: Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, Festival Perforacije
Rad Multimedijalne kolibe podržava Zaklada kultura nova.

Zrinka Šimičić Mihanović, Lana Hosni, Martina Mezak i Adam Semijalac (HR)

Cruel, cruel nature

“innocent and beneficial,” says thoreau, the nature feels “compassion with our kind”.
while the wind at p.j. harvey whispers: “cruel nature has won again …”
nature of man and nature towards man,
she is sympathetic and cruel, destroys (even herself) and re-creates.
it is lush and dry, silences and covers, emerges and disappears. wins.
neither good nor bad, happy or unhappy, mild or mean, has no beginning or end.
it’s just her move, change. renewal, in all things, that is constant.
the movement is the one who opposes and says that death continues in life.
if nature is the one who wins, and we are part of it, in its pulsation, then we also are winners.
the child is asleep, breathing, his nostrils are spreading; in that movement shines the happiness of the moment.
fragility. fear. tenderness. force.
cruel, cruel nature.

Zrinka Šimičić Mihanović is a dance artist and educator – SME (Somatic Movement Educator), IDME (Infant Developmental Movement Educator), CMA -SP (Certified Movement Analyst – Somatic Practitioner). As a performer she collaborates with domestic and foreign authors. She is also co-author and author of a dozen performances and works created in situ in the period from 2003 until today. She is one of the initiators and program leader of the Improspection improvisation international festival, which has been regularly held since 2007 until today. She is a winner of the danceWEB2006 scholarship. With the playwright and radio artist Pavlic Bajsić, in 2013, she founded the artistic organization Multimedijana koliba. She graduated from the History of Art and French Language and Literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb. She is Assistant to the Academy of Dramatic Art in Zagreb. multimedijalnakoliba.hr

Lana Hosni is a dance artist. After the School of Contemporary Dance of Ana Maletić in Zagreb, she attended the Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) where she graduated in 2013. As a performer she collaborates with numerous domestic and foreign artists. She is also a co-author and author of several works. Her solo “This choreography is gonna save the world on 5,6,7,8” wins the first prize for the author’s work and performance at OPUS 1- 21st, International Young Dance Performers Competition at the Slovene Human Watcher in Celje in 2013. Two years later she received a vocational award for the most promising dance artist and for collective performance, as part of the performance ensemble “Variations on Sensitive” by Marjana Krajač.

Martina Mezak is a multimedia artist whose work is based on multidisciplinary research in the field of art, technology and knowledge. She deals with the boundary areas of conscious and unconscious experience and his influence on the experience of reality. She graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb. She has exhibited at numerous independent and group exhibitions and festivals in the country and the world (Museum of Contemporary Art Korea, Seoul, Korea / ZKM, Karlsruhe, Germany / Museum of Emerging Science and Innovation, Tokyo, Japan / Gallery Olido, Sao Paulo, Brazil / Ars Electronica, Linz, Austria / Kunsthalle, Vienna, Austria / MSU, Zagreb). He lives and works in Zagreb and Berlin.

Adam Semijalac is a musician, composer and performer. He is the founder and a member of the band Gloft. He is a member of the Croatian Society of Composers and the author, contractor and founder of OOUR. He also collaborates with other Croatian choreographers, theater groups and numerous Croatian musicians. He is the winner of the Croatian Music Union’s Status Award. Breklee College of Music – 1998 As Bebe na Volè he performs one-man-band blues concerts at Croatian and foreign clubs and festivals. He publishes author albums for the independent label EGOBOO.bits (“OrangeCut” – 2005 and “Channels” – 2005) and independently (“Time of Great Depression” 2015). The album “Time of great depression” has been included in 25 of the most important albums since 1990. He teaches string instruments, arranging music and producing music.

X