Header Image

Roberta Milevoj (HR)

Opet Roberta

11.10.2018. | 21h | Zagrebački plesni centar, Ilica 10

Roberta Milevoj (HR)

Opet Roberta

Opet Roberta je nova plesna predstava Roberte Milevoj koja istražuje mogućnosti preoblikovanja emotivnog doživljaja prirodnog prostora u umjetnom prostoru izvedbe. Crpeći materijal iz bivanja u prvom prostoru, prelaskom u drugi prostor dolazi do njegove transformacije. Tako promijenjen plesni materijal, podržan specifičnom glazbenom podlogom, stvara novu perspektivu vremena i prostora izvedbe.

Da li je prvi, prirodni, prostor samo mjesto iz kojeg crpimo inspiraciju za drugi, umjetni, prostor?
Da li je moguće prevesti jedan prostor u drugi?
Da li je moguće da se prostor promijeni samo zato što se naša percepcija promijenila?
Da li je moguće stvoriti treći, imaginarni, prostor kroz oživljavanje tjelesnog sjećanja?
Da li je ono što vidimo zaista to što vidimo?

” Vjerujem da je tijelo, kada se nalazi u neuobičajenom prostoru za stvaranje materijala, kao što je to priroda, suočeno s nedostatkom alata kojima inače raspolaže u stvaranju. U takvoj situaciji mijenjaju se i uvjeti u kojima predstava nastaje, kao i percepcija samog stvaranja. Zanimala me usporedba tih dvaju iskustva: kako promatrati osobni doživljaj prirode u koreografskom smislu, kako obraditi ono prirodno u performativnom smislu.”
Roberta Milevoj

” Odlučio sam snimiti “live sessione” promatrajući Robertine kretnje. Nastojao sam ih snimiti kao da se radi o tipičnom “field recordingu”. Te snimke tako su postale moja glazbena partitura.”
Nenad Sinkauz

Koreografija i izvedba: Roberta Milevoj
Glazba: Nenad Sinkauz
Dizajn svjetla: Bojan Gagić
Savjetnik: Matija Ferlin
Grafički dizajn: Mauricio Ferlin
Fotografije: Goran Škofić
Odnosi s javnošću: Morena Milevoj
Prijevod: Ana Uglešić

Predstava je jednim dijelom inspirirana plesnim filmom Contrada koji je nastao u suradnji s redateljem Matijom Debeljuhom.

Partneri projekta: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu – Kultura promjene, Mediteranski plesni centar – Svetvinčenat i Hrvatski institut za pokret i ples
Financijska podrška: Grad Pula i Ministarstvo kulture RH

Hvala: obitelj Milevoj, Mario Ferlin, općina Svetvinčenat, Matija Debeljuh, Andrea Gotovina, Petra Glad, Snježana Abramović Milković, Silvija Stipanov, Teatar&TD, Goran Bogdan, polaznici s radionice Studentskog centra, Zrinka Užbinec, Claudia Fancello, Tomislav Feller, Zdravka Ivandija, Miroslav Piškulić, Jasna Žmak, Zagrebački plesni centar.

Roberta Milevoj (HR)

Roberta Again

Roberta Again is Roberta Milevoj’s dance piece which explores the possibilities of reshaping the emotional experience of a natural space in an artificial setting such as a performance space. As the transit from the former into the latter is made, the material obtained by being in the natural place transforms. Backed by a specific musical background, such altered dance material creates a new perspective of the time and space of the performance.

Is the first, natural space just a place from which we draw inspiration for the other, artificial space?
Is it possible to translate one space into the other?
Is it possible for a space to change solely on the basis of a change of our perception?
Is it possible to create a third, imaginary space by reviving a physical memory?
Is what we see really the way we see it?

” I believe that the body, just like nature, is faced with a lack of the usual creating tools on disposal if it finds itself in a space rarely used for creating material. In such a situation, the conditions under which the show is being made change along with the perception of the creation itself. I was interested in comparing the two experiences: how to observe one’s personal perception of nature through choreography, how to deal with the natural when performing.”
Roberta Milevoj

” I decided to record live sessions while observing Roberta’s movements. I tried to do so as if doing some typical field recording. The recordings thus became my musical score.”
Nenad Sinkauz

Choreography and performance: Roberta Milevoj
Music: Nenad Sinkauz
Lighting design: Bojan Gagić
Advisor: Matija Ferlin
Graphic design: Mauricio Ferlin
Photography: Goran Škofić
PR: Morena Milevoj
Translation: Ana Uglešić

The show has, in part, been inspired by Contrada, a dance film made together with director Matija Debeljuh.

Project partners: Student Centre of the University of Zagreb – Kultura promjene (Change Culture), Mediterranean Dance Centre – Svetvinčenat and Croatian Institute for Movement and Dance
Financial support: Town of Pula and Ministry of Culture of the Republic of Croatia

A ‘thank you’ to the Milevoj family, Mario Ferlin, the Municipality of Svetvinčenat, Matija Debeljuh, Andrea Gotovina, Petra Glad, Snježana Abramović Milković, Silvija Stipanov, Teatar&TD, Goran Bogdan, the participants of the Student Centre workshop, Zrinka Užbinec, Claudia Fancello, Tomislav Feller, Zdravka Ivandija, Miroslav Piškulić, Jasna Žmak, the Zagreb Dance Centre.

X