Header Image

ARHIVA

PERFORACIJE 2018

Popis predstava

ANA KREITMEYER – Sve Četiri Za Jedno. Na Rubu Dodira I Kaosa
IVAN LUŠIČIĆ LIIK & MATIJA VOJVODIĆ – Hatch II
DAVIDE VALROSSO – Biografija Tijela
ZRINKA ŠIMIČIĆ MIHANOVIĆ (HR) – Okrutna, Okrutna Priroda
MAGDALENA PEDERIN (HR) – Ekranizacija Telefonskog Imenika 1988. – 2018.
GUNILLA LIND, JOSEFINE IBSEN (DK) – Seciranje, Dio Prvi (Radni Naslov)
NIKOLINA KOMLJENOVIĆ (HR) – GLA SANJE: Ob Jektusu Bjektprela Ziglas
TIN DOŽIĆ / COLIN BLACK (HR/AUS) – Život Strojeva U Stepi Duhova
NA OKO, MARIN TUDOR (HR) – Invazivorna Intervencija
DB INDOŠ, TANJA VRVILO (HR) – Šahtofonija Sat Pauk Kiša Tivoli Bewegen

NOĆ PERFORMANSA – Split
NOĆ PERFORMANSA – Rijeka
NOĆ PERFORMANSA – Osijek
NOĆ PERFORMANSA – Koprivnica
NOĆ PERFORMANSA – Zadar

Deseto izdanje jednog festivala svojevrsna je inicijacija – znak da je postao kulturnom činjenicom. No, također i kontrolna točka – prometni znak s pitanjem kuda sve festival još može kročiti.

Kako je riječ o jubilarnom izdanju festivala koji je uvijek u svom fokusu imao inovacije u formi i sadržaju, ovogodišnji program posvetili smo istraživanju vlastitih granica i pitanju na koje se sve načine festival može (dodatno) otvoriti.

Uz tradicionalan natječaj za Noć performansa, raspisan je javni poziv za umjetnike zainteresirane za razvoj suradnji i istraživanje novih „teritorija“. Suradnički umjetnički oblici, koji potencijalno uključuju i područja neumjetničke ekspertize, omogućuju ispitivanje međusobno udaljenih diskursa – što za obje uključene strane može predstavljati rizik, ranjivost, izloženost, ali istodobno i potencijal i novi resurs. Kao rezultat ovog poziva predstavljamo premijerne izvedbe Zrinke Šimičić u suradnji s Martinom Mezak, Adamom Semijalacom i Lanom Hosni, zatim Nikoline Komljenović i Božidara Šumia te Tina Dožića i Colina Blacka, nagrađivanog umjetnika iz Australije. Ovom festivalskom ispitivanju domena pružaju i instalacije vizualnih umjetnika Ivana Lušičića Liika i Magdalene Pederin te kolektiva Na oko.

Perforacije se, s obzirom na svoju misiju decentralizacije nezavisne izvedbene scene u Hrvatskoj, oduvijek baziraju na suradnjama te se festival zahvalno oslanja na podršku partnera u svih 7 gradova u kojima se program održava. U sklopu programa izvan Zagreba prikazujemo i jednu od festivalskih premijera, te se prva izvedba nove predstave Ane Kreitmeyer održava u Dubrovniku. Noć performansa, koja potiče razmjenu umjetnika između gradova, sadrži osjetan broj umjetnica koje neapologetski razmatraju društvena pitanja – od propitivanja zapadnjačkog stava spram burke kojeg provodi Ksenija Kordić, preko odnosa moći u naoružanom radu Kristine Marić, do pitanja primjerenosti ženskog diskursa u radu mlade danske umjetnice Karen Nielsen.

Partnerstvo smo ostvarili i s Akademijom dramskih umjetnosti (ADU) i Akademijom likovnih umjetnosti (ALU) u Zagrebu – Studijem dramaturgije i Odsjekom za animirani film i nove medije – čiji studenti i netom diplomirani mladi profesionaci u sklopu Perforacija predstavljaju svoj zajednički rad o istraživanju identiteta, pod mentorstvom Vedrane Klepice i Deborah Hustić.

Međutim, festivali nemaju svrhu bez publike. Stoga, u želji da i naši posjetitelji sudjeluju u oblikovanju jubilarnog izdanja, odluku o glavnom vizualu festivala prepustili smo javnom glasanju naše publike.

Konačno, prvi korak ka otvaranju, koji je i inspirirao istraživački smjer ovogodišnjeg programa, došao je od samog utemeljitelja festivala i njegova umjetničkog direktora, Zvonimira Dobrovića, čija je odvažna odluka bila upravo to da upravo 10. jubilarno izdanje prepusti nekom drugom.

Ekspedicija započinje 11. lipnja 2018. u Dubrovniku te uz programe u Zagrebu, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku i Koprivnici završava tek 13. Kolovoza 2018. Kamo će nas odvesti, saznajte zajedno s nama.

Radujemo se vašem dolasku, Perforacije su naše i vaše.

Karla Horvat Crnogaj
Kustosica Perforacija 2018.

The tenth edition of a festival is a kind of initiation – a sign that it has become a cultural fact. But also a checkpoint – a traffic sign with the question where the festival can still venture. As it’s the jubilee edition of the festival, which has always been focused on innovation in form and content, this year’s program is devoted to exploration of own boundaries and of further ways in which the festival can (additionally) open itself.

In addition to the traditional Night of Performances call, a public call has been made for artists interested in developing collaborations and exploration of new “territories”. Collaborative artistic forms, which potentially include non-artistic expertise areas, allow the examination of mutually distant discourses – which can for both sides mean risk, vulnerability, exposure but at the same time also a new potential and resource. As a result of this call we present premier performances by Zrinka Šimičić in cooperation with Martin Mezak, Adam Semijalac and Lana Hosni, from Nikolina Komljenović and Božidar Šumi, as well as from Tina Dožić and Colin Black, a winning artist from Australia. Contribution to the festivals explorations of domain is also provided by installations of visual artists Ivan Lušićic Liik, Magdalena Pederin and Na oko collective.

Due to its mission of decentralisation of the independent performance scene in Croatia, Perforations have always been based on co-operation and the festival is gratefully relying on the support of partners in all 7 cities in which the program is being held. As part of the program outside of Zagreb, we are also displaying one of the festival premieres, and the first performance of the new piece of Ana Kreitmeyer will be held in Dubrovnik. The Night of performances, which encourages artists’ exchange between the cities, contains a great number of artists who nonapologetically question social issues – from discussing the Western attitude towards the niqab done by Ksenija Kordić, over the relationship of power in armed work by Kristina Marić, to the question of the appropriateness of female discourse in the work of a young Danish artist Karen Nielsen.

We also partnered with the Academy of Dramatic Arts (ADU) and the Academy of Fine Arts (ALU) in Zagreb – the Dramaturgy Studies and the Animated Film and New Media Department – whose students and newly graduated young professionals present their joint project on identity research under the mentorship of Vedrana Klepica and Deborah Hustić.

However, festivals have no purpose without the audience. Therefore, in the desire for our visitors to take part in shaping the jubilee edition, we decided to give to our audience the power of decision on the main visual of the festival.

Finally, the first step towards opening, which inspired the overall researching direction of this year’s program, came from the very founder of the festival and his artistic director, Zvonimir Dobrović, whose courageous decision was to hand the 10th jubilee edition over to someone else.

The expedition starts on June 11, 2018 in Dubrovnik, continues with programs in Zagreb, Split, Zadar, Rijeka, Osijek and Koprivnica, and ends on August 13, 2018. Where will it take us, find out together with us.

We look forward to your arrival, Perforations are ours and yours.

Karla Horvat Crnogaj
Curator of Perforations 2018.

Festival je dio inicijative Umjetnost dostupna svima prema kojoj se ulaznice samo rezerviraju, a po izlasku s predstave svaki posjetitelj sam upisuje cijenu na ulaznicu ovisno o svojim mogućnostima podrške odgledanom umjetničkom radu.

X