Header Image
SuKultura

Projekt se realizira u sklopu Poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda.
www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr.

SuKultura

Aktivnosti

Edukativna radionica o postupku izrade srednjoročnog i dugoročnog planiranja, o postupcima i mehanizmima donošenja odluka u sustavu lokalne uprave i samouprave, o postupcima i rokovima donošenja financijskog plana u sustavu lokalne uprave i samouprave, te unaprjeđivanju razumijevanja funkcioniranja lokalne uprave.

Voditeljica: Nataša Raus (Grad Zagreb), 11. prosinca 2018.

 

Edukativna radionica o pravnom okviru, mehanizmima i komparativnim praksama civilno-javnog partnerstva koje osiguravaju sudjelovanje različitih dionika u upravljanju javnim resursima.

Voditeljice: Jelena Berković i Jelena Tešija (GONG), 18. prosinca 2018.

 

Edukativna radionica o participativnim online sustavima i aplikacijama za upravljanjem projektima.

Voditelj: Mladen Majetić, 7. i 8. veljače 2019.

 

Edukativna radionica o procesu i tehnikama pregovaranja s osnovama medijacije

Voditeljica: Martina Horvat (GONG), 20. veljače 2019.

 

Edukativna radionica o općenitom upravljanju i provedbi projekata.

Voditelj: Mladen Majetić, 21. i 22. veljače 2019.

 

Edukativna radionica o praćenju i vrednovanju provedbe projektnog plana

Voditelj: Mladen Majetić, 5. ožujka 2019.

 

Informativno edukativna radionica o programiranju umjetničkog programa s naglaskom na angažiranu umjetnost zajednice i participativne umjetničke prakse te artivizam

Voditelj: Zvonimir Dobrović (DOMINO), 14. ožujka 2019.

 

Definiranje područja djelovanja i ciljeva vijeća SuKultura u NZg

Voditelj: Mladen Majetić, 26. ožujka 2019.

 

Edukativne radionice o javnom zagovaranju i radu u koalicijama te o korištenju medija za komuniciranje lokalnih potreba.

Voditeljica: Jelena Tešija (GONG), 2. i 3. travnja 2019.

 

Edukativna radionica o procesu i tehnikama pregovaranja s osnovama medijacije

Voditeljica: Martina Horvat (GONG), 20. svibnja 2019.

 

Radionica o znanjima i vještinama relevanim za vođenje participativnih sastanaka i radionica

Voditeljice: Zelena Akcija, 5. i 6. lipnja 2019.

©photo: Joshua Serafin