Header Image
SuKultura

Projekt se realizira u sklopu Poziva Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Europskog socijalnog fonda.
www.esf.hr, www.strukturnifondovi.hr.

SuKultura

Aktivnosti

Edukativna radionica o postupku izrade srednjoročnog i dugoročnog planiranja, o postupcima i mehanizmima donošenja odluka u sustavu lokalne uprave i samouprave, o postupcima i rokovima donošenja financijskog plana u sustavu lokalne uprave i samouprave, te unaprjeđivanju razumijevanja funkcioniranja lokalne uprave.

Voditeljica: Nataša Raus (Grad Zagreb); 11. prosinca 2018.

 

Edukativna radionica o pravnom okviru, mehanizmima i komparativnim praksama civilno-javnog partnerstva koje osiguravaju sudjelovanje različitih dionika u upravljanju javnim resursima.

Voditeljice: Jelena Berković i Jelena Tešija (GONG), 18. prosinca 2018.

 

Edukativna radionica o participativnim online sustavima i aplikacijama za upravljanjem projektima.

Voditelj: Mladen Majetić, 7. i 8. veljače 2019.

 

Edukativna radionica o općenitom upravljanju i provedbi projekata.

Voditelj: Mladen Majetić, 21. i 22. veljače 2019.

©photo: Joshua Serafin